תנאי השימוש באתר

כללי

 1. האתר מופעל על ידי חברת האחים סיני יבוא ושיווק בע”מ, ח.פ 51-356066-4, מרחוב גולומב 32 ת”א (להלן: “החברה”).
 2. השימוש באתר הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
 3. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
 4. האתר מיועד לספק למשתמש מידע על החברה, מידע על מבצעים, אופן ההגעה לסניפים, דרכים ליצור קשר עם החברה  וכדומה. המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר ניתנים לרכישה דרך האתר (מכר מרחוק), בכפוף לזמינותם במלאי  ולאמור בתקנון זה.
 5. החברה אינה מחויבת לספק מוצר שאינו קיים במלאי ו/או שירות והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.  כמו כן ייתכן כי מוצרים הקיימים במלאי החנויות ו/או שירותים הניתנים ע”י החברה, לא יופיעו באתר והמשתמש מוותר   על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.
 6. מובהר כי ייתכנו מקרים של טעויות ביחס למידע על המוצרים ו/או שירותים באתר לרבות מחירם.  טעויות אלו הינן בתום לב, הנובעות מטעות אנוש או טעות הקלדה בולטות בחריגותן, במקרים אלה לא יוכל המשתמש ליהנות מהטעות  והוא יהיה זכאי לרכוש את המוצר במחיר הנכון.
 7. אותם מוצרים ו/או שירותים הנמכרים דרך האתר, המוצעים למשתמשים לרכישה במחיר הנקוב באתר. כאשר קיימת  אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי וזאת עד  למקסימום הנקוב באתר וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.
 8. כל משתמש ו/או מבצע פעולת רכישה באתר (להלן: “מבצע הפעולה” ו/או “הרוכש” ו/או “הצרכן”, לפי הענין), מצהיר –  כי בעצם השימוש ו/או הרכישה – הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על השימוש ורכישת מוצרים באמצעות האתר, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת השימוש ו/או הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.

מבצעים 

 1. האתר יכול ויציע, מעת לעת, מוצרים ו/או שירותים במבצעים מיוחדים ו/או מבצעי הנחות מיוחדים.
 2. במקרה כזה מודגש כי אין כפל מבצעים ו/או אפשרות רכישה בתווי קניה, אא”כ צוין אחרת במפורש ובכתב.
 3. החברה אינה מתחייבת כי כל מבצע שיערך יחול על כלל לקוחותיה. יודגש כי החברה זכאית לשנות את ההטבות או לבטלן, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה מראש.
 4. החברה רשאית בכל עת, להפסיק כל מבצע שהיא עורכת לשנותו או להחליפו או לבטל או לשנות, הכל לפי הקבוע בתנאי אותו מבצע.

ביצוע הזמנה

 1. משתמש אשר הינו חפץ ברכישת מוצר/ים או שירות/ים – חייב להירשם באתר ולמסור את פרטי הזיהוי האמתיים שלו   כלהלן: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני (“דוא”ל”), מספר טלפון, שם משתמש לכניסה. הסיסמא שתוקצה ללקוח תוחזר לכתובת דוא”ל שמסר המשתמש, כאמור. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן, לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה. מילוי הפרטים הנכונים הינו תנאי לביצוע  פעולת הרכישה באתר.
 2. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות דרך האתר, יש לבחור תחילה מוצר או שירות שניתנים לרכישה דרך האתר באמצעות לינק “הוסף לעגלה”.
 3. ניתן לבצע הזמנה של מוצר בתוספת דמי משלוח לאספקה עד בית הלקוח, בכפוף לאמור בתקנון זה.
 4. כמו כן, הלקוח יוכל לבצע הזמנה של מוצר באיסוף עצמי, תוך כדי ציון הסניף שממנו הלקוח מעוניין לאסוף את המוצר המוזמן.
 5. הלקוח ידרש לרשום את פרטי כרטיס האשראי וכן מספר התשלומים ולאשר את העסקה.
 6. מיד לאחר ביצוע הפעולה, יבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, שניתן ע”י המשתמש לצורך התשלום ועם אישור  ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה ויישלח אישור וחשבונית קנייה לכתובת הדוא”ל שנתן המשתמש, על ביצוע הפעולה. ההזמנה תרשם במחשבי החברה וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור”כרטיס לקוח”.
 7. במקרה בו לא אושרה ההזמנה ע”י חברת האשראי, מכל סיבה שהיא – המשתמש יקבל הודעה מתאימה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לעסקה וההזמנה תהא בטלה ומבוטלת.
 8. יובהר ויודגש, כי ההזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי והחברה אינה מחויבת כלפי הלקוח כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי חברת האשראי.
 9. כל ההזמנות שאושרו ע”י חברות האשראי ירשמו באתר עם סטאטוס “הזמנה חדשה” .
 10. רישום פרטי ההזמנה והאישור שנרשמו במחשבי החברה ואישור התשלום על ידי חברת האשראי, יהווה ראיה לכאורה  לנכונות ההזמנה ופרטיה.
 11. חיוב הרוכש בגין המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, שנתן המשתמש במועד ההזמנה.
 12. תעודת אישור תשלום תשלח לתיבת הדוא”ל, אשר הוקלדה בעת הרכישה.
 13. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני וכן באמצעות סיסמה, שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל”חשבון שלי”.
 14. הרשמה לאתר מהווה אישור והסכמה של מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות החברה, אשר נמנים על תפוצת הדיוורהישיר של החברה, אלא אם כן סימן מבצע הפעולה, במהלך הרכישה או הודיע לחברה לאחר מכן, כי אינו מעוניין בכך.

מי זכאי לבצע פעולות רכישה

 1. כל אדם מעל גיל 18, הכשיר, לפי כל דין, לבצע פעולות רכישה של מוצרים ושירותים המוצעים באתר ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר, רשאי לבצע פעולת רכישה  באתר בכפוף לתנאי תקנון זה.
 2. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר, עפ”י כל דין, לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס או ממונה, לא תחייב פעולת הרכישה את החברה.
 3. תנאי מוקדם הינו כי המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל ולחילופין תייר הנמצא בארץ כדין.
 4. פעולת רכישה של מוצרים באתר נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.
 5. על המשתמש להיות בעל תא דואר, ברשת האינטרנט ובעל כתובת, למסירת הודעות, בישראל.
 6. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי החברה, הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד,   מכל סיבה שהיא, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
 7. החברה רשאית למנוע ממשתמש לבצע רכישה באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
 8. המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין כלשהי.
 9. המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.
 10. המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון, פרטים שגויים או לא נכונים בין במתכוון ובין שלא.
 11. המשתתף ביצע מעשה או מחדל, שיש בו כדי לפגוע בחברה או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החברה ו/או מי מצד ג’ כל שהוא.
 12. המשתתף מתכוון לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה, לצד ג’ ו/או לסחור בו.
 13. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחרזיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.
 14. מודגש כי הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

המוצרים המוצעים לרכישה באתר

 1. החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים ו/או שירותים מגוונים, בדרך נוחה, מהירה וקלה. החברה אינה מתחייבת להציע  באתר את כל או איזה מן המוצרים ו/ראו השירותים שהיא מציעה לרכישה בחנויותיה.
 2. החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחברה  שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים שירות או שירותים, המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר או שירות, לקבוע את כמות כל מוצר או שירות שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
 3. החברה תעדכן באם המוצרים אינם קיימים עוד במלאי ואולם ייתכנו מקרים בהם  ייעשו מספר רב של הזמנות ביום אחד והנתונים אודות המלאי לא יעודכנו באופן מיידי אלא זמן סביר לאחר מכן.
 4. חלק מהמוצרים או השירותים המוצעים לרכישה באתר מלווים בתעודת אחריות. במקרים אלה תעודת אחריות תהיה מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות ו/או החברה, לפי הענין (להלן: “בעל האחריות”).
 5. האחריות הבלעדית למוצרים או לשירותים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על מי שנתן את האחריות הוא בעל האחריות ולא על החברה, למעט אם היא בעל האחריות לענין המוצר או השירות.
 6. כל רוכש מצהיר, בעצם ביצוע פעולת הרכישה, כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, בקשר לתכונות דלעיל אלא כנגד בעל האחריות בלבד. תעודת האחריות מאת בעל האחריות, תימסר במעמד מסירת המוצר או השירות וכן יתאפשר עיון בתעודת האחריות, עוד לפני השלמת העסקה בנקודות המכירה של החברה.

בתעודת האחריות יצוינו

 1. שם המוצר או הישרות, תיאורו ושם הדגם (במוצר).
 2. תאריך רכישת המוצר או השירות, פרטי העוסק שמכר את המוצר.
 3. פרטי היצרן.
 4. כתובת ומספרי טלפון של תחנות השירות.
 5. תקופת האחריות ופרטים מהותיים נוספים ככול שידרש עפ”י כל דין.
 6. חלק מן המוצרים או השירותים יסופקו לרוכש על ידי גורם/צד שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר או המוצר, התלויים באותו ספק. החברה תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה. כל הטענות בענין זה תופנינה כנגד הצד השלישי.
 7. כל מוצר או שירות, המוצע לרכישה באתר, ילווה בנתונים הבאים לפחות, בפרט עצמו או באמצעות תקנון זה:
 8. פרטי החברה.
 9. מפרט כללי של המוצר או השירות.
 10. מחיר המוצר או השירות ותנאי התשלום האפשריים.
 11. מחיר ההובלה או המשלוח, נכון לתחומי הקו הירוק בלבד, למעט אזורי ים המלח ואילת. החברה תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר או השירות לאיזורים, שאינם מפורטים כלהלן (מעבר לתחומי הקו הירוק, אילת או ים המלח) בתשלום מחיר הובלה שונה, גבוה יותר.
 12. דרך ומועד אספקת המוצר או השירות – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.
 13. התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים או השירותים, שאינם מוצעים  לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הינה למשך תקופת הופעתם באתר ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 14. זהות חברת השירות ו/או שם היצרן וארץ ייצור המוצר.
 15. פרטים בדבר זכות מבצע הפעולה לבטל את החוזה, כמפורט בסעיפים 49-59 להלן.
 16. מידע בדבר האחריות למוצר או לשירות.

אופן ביצוע פעולת רכישה

 1. הרוכש רשאי לרכוש כל מוצר או שירות המוצע למכירה דרך האתר.
 2. החברה ו/או מפעילי האתר, לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.
 3. אספקת המוצר או השירות תבוצע לכתובת שתמסר על ידי הרוכש במערכת ואליה בלבד.
 4. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של החברה ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי, לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה וכן לגורם המספק ו/או המתקין לצורך ביצוע  ההובלה ו/או ההתקנה. הרוכש מסכים, בעת ביצוע ההזמנה, לפי תקנון זה, כי החברה תמסור את הפרטים כאמור לעיל  ותשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
 5. מערכת המחשב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

ביטול עסקת הרכישה

 1. זכותו של הרוכש עפ”י ס’ 14ג (ג)(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), לבטל בכתב את עסקת  הרכישה (“מכר מרחוק”) על ידי הודעה בכתב למשרדי החברה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר  או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.
 2. לקוח אשר רכש מוצר לאספקה עד הבית ומבקש לבטל את העסקה, יודיע לחברה על ביטול העסקה לא יאוחר מ- 12 שעות  ממועד ביצוע ההזמנה. לקוח אשר לא יודיע במועד הקבוע כאמור, יחויב בדמי משלוח.
 3. בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל כל אחד מסניפי החברה.
 4. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה’ לחוק הגנת הצרכן.
 5. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר לסניפי החברה על הרוכש ועל חשבונו ועליו להחזיר המוצר באופן עצמאי לאחד מסניפי החברה. ככל שיבקש הרוכש כי החברה תוביל את המוצר המוחזר לאחד מסניפיה, בין אם  המוצר הגיע לידיו ובין אם המוצר נמצא בדרכו אליו, יישא הרוכש בעלות הובלת המוצר כאמור וזאת על פי עלויות   ההובלה המקובלות בחברה, באותה עת.
 6. אם מסיבה כלשהי, הרוכש אינו מרוצה מהמוצר שרכש, ניתן להחזיר את המוצר לפי תקנה 2(1) לתקנות הגנת הצרכן  (ביטול עסקה) התשע”א – 2010, עד שבועיים מיום הרכישה כל זאת, בצירוף קבלה או חשבונית ובאריזתו המקורית  ובלבד שלא נעשה בו שימוש. החברה מתחייבת לזכות את כרטיס האשראי של הרוכש, ברגע שתקבל אישור מהסניף שאליו הוחזר המוצר ובלבד והמוצר הוחזר שלם, ללא פגם ובאריזתו המקורית.
 7. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר (למעט במקרה שהמוצר פגום), על הרוכש להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול ו/או שימוש מכל מין וסוג שהוא לאחד  מסניפי החברה, על חשבונו.
 8. ככלל, יש לשים לב כי אין החזר כספי על מוצר שנרכש בתווי קנייה. כמו כן לא יוחזר מוצר שאריזתו הושחתה, שנשבר או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון. תנאים נוספים: אין החלפה/החזרת מוצר שנחתך או הותאם לפי מידה. אין  החלפה/החזרת מוצר מתכלה, אין החזרה או החלפה של שירות.
 9. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במידה ובחר צרכן לבטל את העסקה, רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של  עד 5% ממחיר המוצר  הנרכש או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
 10. כמו כן, במקרה של ביטול עסקה כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית החברה לתבוע את נזקיה מן הרוכש.
 11. ביטול עסקת הרכישה של מוצר שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

תשלום

 1. חיוב הרוכש בגין המוצר או שירות שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי בד בבד עם ביצוע ההזמנה לרכישת המוצר או השירות על ידו ובכפוף לאישור חברת האשראי.
 2. ברכישת מוצר או שירות בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף לאישור חברת האשראי, בדרך של חיוב חשבונו, במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של  הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.
 3. כל המחירים המוצגים באתר החברה כוללים מע”מ, בשיעור הידוע במועד הרכישה. מודגש כי המחירים אינם כוללים הוצאות הובלה ו/או התקנה וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הרוכש.
 4. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהתשלום באמצעות כרטיס אשראי, מאובטח ופרטי כרטיס האשראי לא נשמרים במערכת החברה, לאחר ביצוע הרכישה על ידי הלקוח.
 5. מובהר, כי מחירי המוצרים או השירותים המוצגים באתר והמחייבים את הרוכש, עשויים להיות שונים מהמחירים המוצגים בחנויות החברה והרוכש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה בדבר אי התאמה, אם וככל שתהייה.

אחריות ושירות 

 1. כל המוצרים או השירותים המוצעים לרכישה באתר החברה הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות, למעט אם נאמר אחרת  וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.
 2. האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות, שסופקה יחד עם המוצר או השירות לרוכש.
 3. בהעדר אחריות של היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות, החברה תהיה האחראית הבלעדית למוצרים (במסגרת   תעודת האחריות המקורית) ובלבד שנעשה שימוש סביר במוצר ולצורך שבשבילו נקנה.

אספקת/הובלות המוצרים

 1. החברה תדאג לספק כל מוצר הנרכש על ידי מבצע הפעולה באתר, לכתובת בישראל, שהוקלדה בעת הרכישה, תוך 14 ימי  עסקים מיום הזמנת המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
 2. חומרים מסוכנים, אשר ניתנים לרכישה דרך האתר, לא יסופקו לכתובת בישראל שהוקלדה בעת הרכישה והאיסוף יעשה על ידי הרוכש, בכוחות עצמו, בסניף הקרוב למקום מגוריו.
 3. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.
 4. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים  שאינם בשליטתה של החברה, לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.
 5. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים לרוכשים, במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
 6. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה  לקומות גבוהות, ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. בהעדר מעלית, משלוחים מעל 25 ק”ג יסופקו ללקוח רק עד למקום הכניסה לבניין והשליח לא יעלה את המוצרים עד לדירה או משרד.
 7. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל, החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין  הובלה רגילה.
 8. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בסעיף 67 לעיל או בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג וימי שבתון).
 9. בעת הספקת המוצר או השירות, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או  הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי, כפי שנמסר בעת רכישת המוצר, על   גבי שובר, כתנאי למסירה המוצר או הספקת השירות.
 10. יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים את עלות אריזת המוצר,  אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, למעט אם נאמר אחרת.
 11. החברה שומרת על זכותה לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הינו המחיר המפורסם  במועד השלמת תהליך ההזמנה של המוצר או השירות (קרי – אישור התשלום, עבור המוצר או השירות, ע”י חברת כרטיסי האשראי).
 12. יובהר, כי דמי המשלוח עשויים להיות שונים ממוצר למוצר וייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בהתאם  למשקלם.
 13. תעודת ההזמנה של המוצר תוכנס אל הקרטון החיצוני בו ארוז המוצר שנרכש.
 14. תעודת המשלוח תודבק על הקרטון החיצוני בו ארוז המוצר שנרכש.

תנאים נוספים 

 1. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה בתוקף בעת אישור התשלום עבור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי.
 2. המידע וההמלצות הניתנים באתר, לדוגמה המלצות בנושא שיפור ועיצוב הבית, משקפים את עמדת החברה בלבד. קיימת האפשרות לריבוי דעות בעניינים אלה. משתמש מקבל על עצמו את האחריות לשימוש במידע ובהמלצות המופיעים באתר,  ומוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה, כלפי החברה בכל הכרוך ונובע מכך.
 3. מידע המופיע באתר לגבי מוצרים שאינם מיוצרים על ידי החברה, נמסר על ידי יצרני אותם מוצרים והחברה אינה מאמתת מידע זה בעת פרסומו באתר. החברה לא תישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה, טעות או מצג שווא, במידע שקיבלה כאמור מצדדי ג’.
 4. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכן כי יהיו הבדלים בין המוצרים לבין תמונותיהם ולמשתמש לא תהיה תביעה או דרישה או טענה, בכל הכרוך ונובע מכך. בכל מקרה יוכל המשתמש להתרשם מהמוצר באופן בלתי אמצעי, בסניפי החברה, בו מצוי המוצר, בשעות העבודה המקובלות בסניף.
 5. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה, יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או השירותים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים או השירותים לרוכשים ו/או יפגעו   במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של האתר ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המיועד, על פי תנאי רכישת המוצרים או השירותים, שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים או תשלומי חובה אחרים, החלים על המוצרים או השירותים, נשוא ההזמנה, אשר שיעורם עולה על 5% מערך המוצר, לפני השינוי, רשאית החברה להודיע, לרוכש על ביטול עסקת הרכישה או לתת לו את האפשרות לרכוש את המוצר במחירו המעודכן, כתוצאה מעלית המחיר.
 6. במידה שתחול או תתגלה, טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר או השירות, במחירם, בתנאי התשלום המפורטים   לידם, בתמונתם או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או השירות או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל   את עסקת הרכישה בכל מועד, עד אספקתו לרוכש.
 7. במידה שיתברר להחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצר/ים או השירות/ים לרוכש  במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד, עד אספקת המוצר לרוכש.
 8. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, לפי העניין והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה. החזרת התשלום תהיה בזיכוי לכרטיס  האשראי, שאיתו שילם הרוכש עבור הרכישה אלא אם סוכם עם הרוכש אחרת.
 9. כל מידע ו/או תצוגה ו/או מצג, המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני  לוגו הנם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך  אחרת בתכנים אלה, ללא קבלת אישור החברה בכתב ומראש.
 10. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה ו/או בתנאי תקנון זה ו/או האתר , תהא לבית המשפט המוסמך, במחוז תל אביב  יפו, סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
 11. אין בהצגת המוצרים או השירותים, באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם.
 12. רישומי המחשב של החברה, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונותם.
 13. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת שניתנה ע”י הרוכש ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר או בדוא”ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 3 ימי עבודה מיום שילוחה.
 14. החברה אינה אחראית על פעילותו התקינה של האתר ועל אבטחת המידע באתר, על אף שתפעל לשם כך, כמקובל. למשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה הכרוכה ונובעת מכך.

שירות לקוחות

ניתן לפנות לנציגי השירות של החברה בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, שאלות לגבי המוצרים או השירותים  המסופקים באתר, שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, תפעול המוצר, אחריות וכל נושא אחר על מנת להפוך את  חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.

פרטיות 

 1. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכפוף לכל דין, לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.
 2. המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים. מסירת פרטים כאמור תעשה על פי החלטתו של המשתמש במידה ויחליט לרכוש מוצר או שירות הניתנים לרכישה באתר.

מדיניות החזרות מוצרים

 1. החברה  מאפשרת ללקוחותיה להחזיר מוצר שרכש בסניפיה, שנה מיום הקניה (מוצרי חשמל עד 30 יום, מוצרי אלקטרוניקה עד 15 יום), בצירוף קבלה או חשבונית מקורית, באריזתו המקורית ובתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו שימוש.
 2. הזיכוי יעשה ע”פ ערכו של המוצר ביום הקניה ובאותו אופן בו נעשה התשלום כמפורט:
 3. שולם במזומן – החזרת התמורה במזומן או בשיק מזומן.
 4. שולם בשיק – החזרת התמורה במזומן או בשיק מזומן בתוך חמישה ימי עסקים מהמועד שנפרע.
 5. שולם בכרטיס אשראי – יתבצע זיכוי חשבון כרטיס אשראי.
 6. אין החזרת כסף מזומן על מוצר שנרכש בתווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מתנה מגנטי.
 7. אין החלפה/החזרת מוצרים שנשברו או התקלקלו כתוצאה משימוש.
 8. אין החלפה/החזרת מוצרים שנקנו בהזמנה מיוחדת או התואמת, לפי מידה.
 9. אין החלפה/החזרת מוצרים מתכלים.
 10. אין החזרת בלוני גז.
 11. טיפול במוצר שיש לו תעודת אחריות יינתן בתחנת השרות של אותו מוצר.
 12. במקרה של סתירה בין האמור במדיניות זו לבין תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע”א 2010 – יחול האמור בתקנות.